ZARZĄDZENIE NR 278/22 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego

ZARZĄDZENIE NR 278/22 WÓJTA GMINY MIELNIK
z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2005 r. Nr 147, poz. 1722) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustanawiam ceny brutto za korzystanie z obiektu – siłowni Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku:
1) osoby indywidualne:
a) bilet jednorazowy – 6,00 zł;
b) karnet 10 wejść – 50,00 zł;
c) karnet miesięczny – 65,00 zł;
2) grupy zorganizowane:
a) zorganizowane grupy powyżej 10 osób – 5,00 zł/osoba;
b) zorganizowane grupy powyżej 10 osób z rezerwacją wyłączności siłowni – 7,00 zł /osoba.
§ 2. Zwalniam z odpłatności określonej w § 1 jednostki organizacyjne gminy, Mielnicki Klub Sportowy „Mielnik” oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Mielnik.
§ 3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku przedkłada sprawozdanie z wykorzystania obiektu – siłowni na koniec każdego roku budżetowego, a także każdorazowo na wniosek Wójta, Komisji Rady oraz Rady Gminy Mielnik.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
§ 5. Uchyla się zarządzenie Nr 99/10 Wójta Gminy Mielnik z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
§ 6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik, na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.
                                                                                                                                                                                         Wójt dr Marcin Urbański

Zarządzenie_278_22

Możesz również polubić…

Skip to content