Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku .

Data publikacji strony internetowej: 2021-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi dnia 2022-03-31 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa,
 • Elementy interfejsu na stronie internetowej zmieniają swój kontekst po otrzymaniu fokusu.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-06. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Radź, a.radz@mielnik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856577167. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik

 1. W budynku jest jedno wejście główne posiadające podwójne drzwi. Wejście znajduje się na parterze. Dla osób niepełnosprawnych jest podjazd. Nie ma ochrony ani wejść na kartę. Budynek posiada system alarmowy.
 2. W budynku nie ma wind. Schody (szt. 1) posiadają spocznik. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Główne pomieszczenia (sale) w budynku są na tym samym poziomie, bez progów – łatwość poruszania się dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Prawo wstępu z psem asystującym nie jest uregulowane.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Istnieje możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content